همه ما آدمها ممکن است گاهی دچار آشفتگی ذهنی شویم. بیشتر اوقات این آشفتگی ها طبیعی بوده و گذراست. اما گاهی ممکن است طولانی شده و موجب رنجش خاطر ما شوند. بد نیست هر از گاهی از وضعیت سلامت روانی و ذهنی آگاه شویم. در این پرسشنامه کوتاه که فقط به 5 تا 10 دقیقه زمان نیاز دارد، می توانید سنجش سریع از وضعیت سلامت روانی و ویژگی های شخصیتی خود داشته باشید.